TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN VỀ KÊ KHAI THUẾ

Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai chính xác những căn cứ tính thuế theo mẫu qui định riêng cho từng sắc thuế, loại thu, đồng thời tự tính toán số thuế phải nộp theo đúng luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu đă kê khai, tính toán của mình. | HƯỚNG DẪN VỀ KÊ KHAI THUẾ 1. Đối tượng thuộc diện phải kê khai thuế a. Các doanh nghiệp chủ cơ sở kinh doanh cá thể b. Chủ nhà đối với nhà ở đất ở chịu thuế nhà đất chủ nhà cho thuê c. Người sử dụng đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp d. Các đơn vị sự nghiệp có thu các tổ chức kinh tế đ. Những cá nhân đơn vị là người mua bán tài sản chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất thuế trước bạ tiền sử dụng đất e. Mọi tổ chức có thực hiện chi trã thù lao phải thực hiện khấu lưu thuế thu nhập tại nguồn g. Cá nhân có thu nhập đến mức chịu thuế thu nhập của người có thu nhập cao h. Và những đối tượng khác. Nói chung mọi đối tượng nộp thuế hoạt động thường xuyên hoặc vãng lai có bị điều tiết bởi bất kỳ một sắc thuế khoản thu nào do cơ quan thuế quản lý thu theo qui định của luật pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đều là đối tượng phải kê khai và nộp thuế. 2. Nôi dung kê khai và tính thuế Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai chính xác những căn cứ tính thuế theo mẫu qui định riêng cho từng sắc thuế loại thu đồng thời tự tính toán số thuế phải nộp theo đúng luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu đă kê khai tính toán của mình. Trong trường hợp không có thuế phát sinh phải nộp trong kỳ đối tượng nộp thuế vẫn phải thực hiện kê khai theo đúng thủ tục nội dung và thời hạn theo qui định. Riêng thuế GTGT TNDN của cơ sở kinh doanh nhỏ áp dụng hình thức thu ổn định hoặc những loại thu về tài sản trước bạ chuyển quyền sử dụng đất. thu sử dụng đất nông nghiệp. thì đối tượng nộp thuế chỉ kê khai một số chỉ tiêu cơ quan thuế sẽ căn cứ vào các tỉ lệ mức thuế theo qui định hiện hành để tính thuế. 3. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phải kê khai thuế hàng tháng đúng theo mẫu qui định và đính kèm những bảng kê chứng từ đầu vào đầu ra có liên quan. Trong trường hợp không phát sinh doanh thu đầu vào đầu ra đối tượng nộp thuế vẫn phải nộp tờ khai và các bảng kê. Trong một kỳ tính thuế nếu có số thuế phát sinh âm thuế đầu vào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN