TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 7

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tính I - I ÍL á I 2 - 1 c o I Vã o 2V2 e I - - Câu 340 Tính E Jsin X cos xdx. r _ sỉnsx Sinsx a K - - c 3 5 e E - Ỉ - c 3 5 e I Cúc CẺU trà lời trên dỂu sni. Câu 341 Tính p I CŨS Xilx . JG a p 2 c n Pi2 ù rn Một đáp số khác Câu 342 ỊT Tính Ll ựsili xdx . b r 1 í Vã 11 d A 2 2 b E Sf sin x - 5ĨI1 c d I I a b c đcu đũng b o p ũ cỉ p 7 aDD ũ b D -1 c 1 d Đ 1 e D ĩ Câu 343 Tính Q J COS xdx . Ì 2 a Q - b o Q 0 c u Q -2 d Q s r 6 I I Một đáp số khác. Câu 344 Tinh R p sin 2xdx . Jọ a o R - I b R t _ ỉ. r 2 c o R 1 tl f- R - _J ừ _ i Một đáp số khãe. Câu 345 Tính s JJsin2xdxr a s 0 b 1 d s 2 e s - -2 Câu 346 TinhC L T a c 1 b c L 3 c c 2 3 e C 3 4 Câu 347 Tilth K j tgJxdx . d C 4 3 a K b K ỉ ln2 c K In 2 rr 2 2 d Một giá trị khác. Câu 348 Tilth F Jcds xsin xdx F c I F -cm x c t F siii3s c d e T Một đáp số khác. Câu 349 1 Tính tích phân J x - 1 eZí dx ta được . ez d ez d . ez a 1 4- b 1 - -- c -1 4- 4 4 4 Câu 350 4 d -1 Trong không gian Oxyz cho điểm M 1 2 -3 và đường thẳng A có phương trình X -1 - t y 3 2t teR z 4 t Phương trình của mp P qua M vâ chứa A là a 13x-5y 3z- 14 0 b 13x 5y 3z - 14 ũ c 13x 5y-3z-14 0 d 13x-5y-3z- 14 0 Câu 351 fx y 4 IGiải hệ J 7 _ _ l x 1 yz xy 4 y 2 Ta được mẩy nghiệm a 2 b 3 c 1 d ũ Câu 352 Trong không gian Oxyz cho mặt phăng P và đường thăng d có phương trình P x y z-3 0 1 13X-Z-7-0 và điểm A 1 -1 Ũ . Toạ độ của A P sao cho AA cùng phương với d là a 2 2 3 b -2 -2 3 c 2 -2 3 d 2 2 -3 Câu 353 Trong mp Oxyz cho hai đường thẳng Một vectơ chĩ phương của đường thăng vuông góc chung d của di Cũ toạ độ là a d 2 1 4 b d 2 4 1 c d 4 2 1 d d 4 1 2 Câu 354 Trong mp Oxy cho hyperbũl 4x2 - 9y2 36 Hai tiêu điềm của hyperbol Cũ toạ độ là a 713 0 0 - 713 b 0 713 0 - 713 c 713 - 713 0 d Tí 0 - 75 0 Câu 355 Cho hình chóp tứ giác đều Cũ cạnh AB a a J3 và đường cao h . Diện tích toàn phần của hình chóp bằng a 3a2 b c 2a2 d 2 2 Câu 356 Giải phương trình 7- Xz 4 X 2 2x ta được nghiệm a X 2 b X -2 c X 9- d X - 5 5 Câu 357 Tích phân í sin x