TAILIEUCHUNG - Chương II Các khái niệm trong kiểm toán

Tham khảo tài liệu 'chương ii các khái niệm trong kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BẰNG CHỨNG KIẾM TOÁN Các yêu cầu của bằng chứng kiểm toán. Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán. Một số bằng chứng đặc biệt 3 Thị Thanh Thủy Tài liệu kế toán Chứng từ sổ sách Bằng chứng chứng minh Bằng chứng vật chất Bằng chứng xác nhận Bằng chứng phân tích Bằng chứng phỏng vấn Thị Thanh Thủy 5 Vật chat phỏng Vâ n PHÂN LOẠI BANG CHỨNG ty Ngoài Trong Ngoài --Ngoài Trong 2. DANG CUA BANG CHỨNG 1. NGUỒN GỔCCUA BANG CHỨNG Thị Thanh Thủy Nguồn gốc bằng chứng Dạng bằng chứng Hệ thống kiểm soát nội bộ Sự kết hợp giữa các loại bằng chứng. 9 Thị Thanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
230    11    0    19-01-2021