TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý tài sản công tại hệ thống Tòa án nhân dân ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu làm rõ thực trạng quản lý tài sản công tại hệ thống Tòa án nhân dân ở Việt Nam giai đoạn 2013-2017, chỉ ra các kết quả, còn hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài sản công tại hệ thống Tòa án nhân dân ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo! | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TƯỞNG QUỐC CÔNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TƯỞNG QUỐC CÔNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM Ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . BÙI QUANG TUẤN Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn “Quản lý tài sản công tại hệ thống Toà án nhân dân ở Việt Nam” là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả, với sự hướng dẫn tận tình của . Bùi Quang Tuấn. Các tài liệu tham khảo, các số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu công trình này được sử dụng đúng quy định, không vi phạm quy chế bảo mật của Nhà nước. Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Tưởng Quốc Công MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC6 . Tài sản nhà nước trong các cơ quan nhà nước .6 . Quản lý TSC trong cơ quan Nhà nước .13 . Đánh giá kết quả quản lý tài sản công trong các cơ quan nhà nước 24 . Kinh nghiệm quản lý tài sản công ở các quốc gia trên thế giới .29 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI HỆ THỐNG TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM .34 . Tổng quan về hệ thống toà án nhân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.