TAILIEUCHUNG - Tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Nội dung bài viết giới thiệu tái cơ cấu kinh tế là một tất yếu trong quá trình phát triển, diễn ra trên toàn bộ nền kinh tế và trải qua một quá trình lâu dài. Ở Việt Nam, giai đoạn 2011-2015, tái cơ cấu kinh tế được thực hiện ở ba lĩnh vực quan trọng nhất là: Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP TÁI CƠ CẤU KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Nguyễn Văn Triệu* Phạm Thị Dung** Tóm tắt Tái cơ cấu kinh tế là một tất yếu trong quá trình phát triển, diễn ra trên toàn bộ nền kinh tế và trải qua một quá trình lâu dài. Ở Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2015, tái cơ cấu kinh tế được thực hiện ở ba lĩnh vực quan trọng nhất là: tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Năm năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế trên ba lĩnh vực nêu trên đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế. Bài viết đánh giá năm năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam, nêu rõ kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đề xuất những giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong thời gian tới. Từ khóa: đầu tư công, mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, thị trường tài chính, tập đoàn kinh tế. Mã số: . Ngày nhận bài: 26/01/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 26/01/2016. Ngày duyệt đăng:30/01/2016. Summary Economic restructuring was aninevitablefactor in the development process, taking place on the entire economy during a long process. In Vietnam, the 2011-2015 period, economic restructuring was carried out in three of the most important fields are: restructuring of investments with a focus on public investment; restructuring of the financial markets with an emphasis on restructuring the system of commercial banks and financial institutions; restructuring of State-owned enterprises (SOEs) that focus on theeconomic groups and state years of implementation of economic restructuring on the three fieldsmentioned above haveachieved many important results that impact positivelyon economic article reviews the five-year period in implementation of economic restructuring in Vietnam, stating the .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.