TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh Anh

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu công tác quản trị nhân lực về tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh, luận văn đề xuất một số giải pháp thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH TRƯỜNG XUÂN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH TRƯỜNG XUÂN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: BÙI VĂN HUYỀN HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan, luận văn cũng chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Nội dung đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tác giả Trịnh Trường Xuân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .8 . Khái quát về động lực và tạo động lực lao động8 . Nội dung, các nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực cho người lao . Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động của một số doanh nghiệp và bài học rút ra cho Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh .28 Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH 32 . Tổng quan về Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 32 . Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.