TAILIEUCHUNG - Phương Pháp Công Tác Của Người Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường THPT 1

. | HA NHẬT THÁNG chù biên NGUYỀN DỤC QUANG - LẼ THANH sú - NGUYÊN THỊ KỶ PHUONGp ÚP CÒNG TÁC CÙA NGƯƠI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ờ TRUÔNG TRUNG HỌC PHÓ THÔNG Dũ - y h nội nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội II XII Mill X . hii biin X .r IX 1 1 Ql X . I II x II SI - X .IYI X I III KY PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ở TRƯƠNG TRUNG HỌC PHÓ THÔNG In lan í hu ba NHÀ XUẤT BAN ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÚI OẦU Trong lịch sứ giáo diu Việt Naiĩi chưa bao giò việc nâng co chât lượng giáo dục toàn diện con người lại trờ nên bức xúc 1UƯ hiên nay. Sự nghiệp công nghiệp hóa CNH hiện đại hóa ỈĐH đất nước lý tưởng dân giàu nước mạnh xã hội công b ng văn minh được thực hiện có kẻt quả một phần quan trọng piụ thuộc vào chất lượng toàn diện các thê hệ lao động được dục đào tạo. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước dã xác định dục là Quôc sách hàng đầu. Trong các ván kiện của Đảng Ví Nhà nước đã xác định phương hướng phát triển giao dục. Đe đia các nghị quyết của Đảng và Luật giao dục vào thực tè góp plan nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục thê hệ trẻ việc be dưỡng đào tạo đội ngũ cac nhà sư phạm bao gồm cac cán bộ qiản lý giáo dục thầy cô giáo các câp học là một trong những nhệm vụ quan trọng. Ý thức sâu sắc vê vai trò của đội ngũ thầy cô giảo trong đó cÓỊÍáo viên chủ nhiệm GVCN lớp là những cán bộ nghiên cứu và hoạt động thực tiễn các chương trình giáo dục cho sau năm 200 chúng tôi mạnh dạn biên soạn cuôn sách Phương pháp tác cúa ngươi giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học ph thông VỚI mong muốn góp phần kip thời thao gỡ những lúig túng cho các thầy cô chủ nhiệm làm công tac giáo dục học trong hoàn cảnh hiện nay. Cuốn sách được cấu trúc thành õ chương. Chương I Người giáo viên chú nhiệm lóp ờ trường trung họ phổ thông trong giai đoạn mới. Chương II. Nội dung và phương pháp công tác cùa giáo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.