TAILIEUCHUNG - Một số gợi ý về giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đến năm 2020

Thực tế trong thời gian vừa qua cũng có những thời điểm hoạt động OFDI không hề được khuyến khích từ phía các cơ quan quản lý về đầu tư. Mặc dù vậy, OFDI vẫn là một xu hướng không thể kìm hãm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy mà các hoạt động quản lý cũng cần phải linh hoạt để trợ giúp các DNVN tiếp cận với sân chơi quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, bên cạnh đó vẫn đảm bảo quản lý hiệu quả hoạt động OFDI, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế trong nước. Chính vì vậy, các giải pháp quản lý của Chính phủ Việt Nam cần thực hiện đồng bộ và có hiệu quả từ việc ban hành chính sách và thực thi chính sách. | KINH TÉ VÀ HỘI HHẬP MỘT SỐ GỌI ý UÈ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÕNG TÁC QUÀN LV NHÀ NU0C NHÀM THÚC ĐẨỴ DOANH NGHIỆP UIỆT NAM ĐẦU Tư TRỰC TIẾP RA NU0C NGOÀI ĐẾN NỈM 2020 ve Thị Minh Ngọc Tóm tắt Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài OFDI của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có xu hướng tăng lên cả về loại hình doanh nghiệp sổ dự án quy mô đầu tư và mở rộng lĩnh vực đầu tư. Song cho đến nay có thể nói hiệu quả hoạt động OFDI của các doanh nghiệp Việt Nam chưa cao chưa kế đến còn khá nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động nhưng không thực hiện các nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan quản lỷ của nhà nước. Chính điều này dẫn tới quan điểm thắt chặt hoạt động OFDI của một số nhà quản lỷ. Thực tế trong thời gian vừa qua cũng có những thời điếm hoạt động OFDI không hề được khuyến khích từ phía các cơ quan quản lỷ về đầu tư. Mặc dù vậy OFDI vẫn là một xu hướng không thể lảm hãm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chỉnh vì vậy mà các hoạt động quản lý cũng cần phải linh hoạt để trợ giúp các DNVN tiếp cận với sân chơi quốc tế nâng cao năng lực cạnh tranh bên cạnh đó vẫn đảm bảo quản lỷ hiệu quả hoạt động OFDI hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế trong nước. Chính vì vậy các giải pháp quản lý của Chính phủ Việt Nam cần thực hiện đồng bộ và có hiệu quả từ việc ban hành chỉnh sách và thực thỉ chính sách. Từ khóa Chỉnh sách đầu tư Đầu tư ra nước ngoài Doanh nghiệp Việt Nam. Mã sồ . Ngày nhận bài 08 05 2014. Ngày hoàn thành biên tệp 16 03 2015. Ngày duyệt đăng 21 03 2015. 1. Tổng quan về hoạt động OFDI của DNVN Tính đến hết tháng 12 2014 đã có 930 dự án OFDI được cấp phép sang 67 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký là gần 19 8 tỷ USD. Các dự án vẫn tập trung vào những lĩnh vực được cho là thế mạnh của Việt Nam như khai khoáng trong đó có thăm dò và khai thác dầu khí trồng cây công nghiệp sản xuất điện viễn thông. Các hoạt động dịch vụ khác mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của VN với 17 43 song cũng đang có xu hướng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.