TAILIEUCHUNG - Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán (In lần thứ hai): Phần 1

Phần 1 giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng,. . | TRƯƠNG ĐẠI HỌC DẰN lặp hải phòng THƯ VIỆN ữĩ i M JJ 0 M I I RƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÓC DÂN BỘ MÔN ĐIỂU KHIÊN KINH TẾ GUYỀN CAO VĂN Chù biên - TS. TRẤN THÁI NINH Tìm kiếm tài liệu mien phi J TRƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂN ị J ũĩS-ỉ bộ môn điểu khiển kinh tế pgs. is. NGUYEN CAO VÃN Chù biên - TS. TRẦN THÁI NINH GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT XÁC SUÂT VÀ THỐNG KÊ TOÁN IN LẦN THÚ HAI thu viện ĐOÁN Lập HP. Ị PHÒNG ĐỌC ị---- ---- i-v J-fữè Tìm kiếm tài liệu miễn pbỉ NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ ĩ 33-035 . TK-2004 A J T _ r

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.