TAILIEUCHUNG - Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bài viết đi vào xem xét các phương pháp định giá đang được áp dụng tại Việt Nam trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, từ đó đưa ra những khuyến nghị để hoàn thiện các phương pháp nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2011- 2015 và cho các giai đoạn tiếp theo. | KINH n VÀ ựl NHẬP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TRONG TIẾN TRÍNH có PHÀN HÚA DOANH NGHIỆP NHÀ Nlfflc Phạm Tỉến Đạt Tóm tắt Hơn 23 năm qua cổ phần hóa là giải pháp trọng tâm của quá trình tái cơ cấu nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa cũng là hình thức thu hút nhiều nguồn vốn xã hội đầu tư vào sản xuất - kình doanh trở thành nguồn cung tiềm năng dồi dào trên thị trường mua bản sáp nhập M A của Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tưởng Chỉnh phủ tiến trình cổ phần hóa vẫn dỉễn ra chậm một trong những nguyên nhân cỏ thể xét đến là những vẩn đề còn tồn tại trong việc áp dụng các phương pháp định giả doanh nghiệp. Bài viết đi vào xem xét các phương pháp định giá đang được áp dụng tại Việt Nam trong tiến trình cồ phần hóa doanh nghiệp nhà nước DNNN trên cả hai phương diện lỷ thuyết và thực tiễn từ đó đưa ra những khuyến nghị để hoàn thiện các phương pháp nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình co phần hóa hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2011- 2015 và cho cảc giai đoạn tiếp theo. Từ khoá cổ phần hóa định giả doanh nghiệp phương pháp tài sản phương pháp chiết khấu dòng tiền. Mã sổ . Ngày nhện bài 05 05 2015. Ngày hoàn thành biên tệp 12 05 2015. Ngày duyệt đăng 15 5 1015 Tổng quan Định giá doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng và phức tạp nhất trong quá trình cổ phần hoá chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp vì thế luôn dành được sự quan tâm không chỉ đổi với các cơ quan quản lý nhà nước bản thân các doanh nghiệp các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh trên thị trường. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp XĐGTDN cổ phần hóa giá trị thực tế phần vốn nhà nước là cơ sở để doanh nghiệp cổ phần hóa xác định vốn điều lệ xây dựng phương án cổ phần hóa và tồ chức bán cổ phần lần đầu tổ chức đại hội đồng cổ đông tiếp tục xử lý những vấn đề tài chính còn tồn tại đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần quyết toán tài chỉnh quá trình cổ phần hóa vối nhà nước và bàn giao cho công ty cổ phần. Do .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.