TAILIEUCHUNG - Một số giải pháp tăng cường tính ứng dụng của các môn toán giảng dạy tại trường Đại học Ngoại thương

Nội dung bài viết trình bày một trong những hướng để đạt được mục đích trên là tăng cường các bài toán ứng dụng các công cụ của Toán học vào giải quyết các bài toán kinh tế, tài chính trong bài giảng của giảng viên. Bài viết này phân tích thực trạng giảng dạy các môn Toán tại Trường Đại học Ngoại thương hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán trong giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương. | GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH ỨNG DỤNG CỦA CÁC MÔN TOÁN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Phùng Duy Quang* Tóm tắt Bộ môn Toán - Trường Đại học Ngoại thương hiện đảm nhận giảng dạy các môn học Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Lý thuyết xác suất và thống kê toán cho sinh viên hệ chính quy của Nhà trường. Trong quá trình giảng dạy của mình, các giảng viên luôn trăn trở và tìm tòi các nội dung cũng như các phương pháp giảng dạy nhằm tạo sự hứng thú cho sinh viên trong quá trình học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Toán. Một trong những hướng để đạt được mục đích trên là tăng cường các bài toán ứng dụng các công cụ của Toán học vào giải quyết các bài toán kinh tế, tài chính trong bài giảng của giảng viên. Bài viết này phân tích thực trạng giảng dạy các môn Toán tại Trường Đại học Ngoại thương hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán trong giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương. Từ khóa: tính ứng dụng, Toán học Mã số: ; Ngày nhận bài: 07/07/2014; Ngày biên tập: 09/08/2014; Ngày duyệt đăng: 20/12/2014 1. Thực trạng giảng dạy các môn Toán tại Trường Đại học Ngoại thương Các môn Toán được coi là những môn học cơ bản trong khối các trường kinh tế và được giảng dạy từ những học kỳ đầu của mỗi khoá học. Mục đích của những môn học này là trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, phương pháp tư duy định lượng và các kỹ năng cần thiết để sử dụng các công cụ của Toán học để góp phần rèn luyện tư duy lôgic, tính sáng tạo của sinh viên cũng như cung cấp các kiến thức, kỹ năng, các công cụ định lượng cần thiết để tiếp thu các môn học tiếp theo. Hiện nay, thời lượng các môn Toán được giảng dạy theo Tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại thương bắt đầu từ Khóa 53 (năm học 2014-2015) cụ thể như sau: * Bảng 1. Thời lượng giảng dạy các môn Toán tại Trường Đại học Ngoại thương Số tín Số tiết Học chỉ trên lớp phần 1 Toán cao cấp 3 75 Bắt buộc Lý thuyết xác Bắt buộc 2 suất và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.