TAILIEUCHUNG - TƯ TUỞNG XÂY DỰNG CON NGƯỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua tích cực đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tìm hiểu tư tưởng xây dựng con người trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị to lớn đối với phát huy nhân tố con người của Đảng ta hiện nay. | Dân tộc ta, nhân dân ta và bè bạn quốc tế hết sức xúc động, cảm phục khi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng con người, vì con người, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về mình quá ít. Người chỉ suốt đời nghĩ cho dân, cho nước, cả đời không gợn chút riêng tư, “ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa” (Tố Hữu). Người viết trong Di chúc: “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức phúng viếng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”(10). Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh là người của chủ nghĩa nhân đạo theo ý nghĩa đầy đủ nhất. Hồ Chí Minh luôn luôn sống trong cuộc đời và đúng như câu phương ngôn mà Mác ưa thích, không có cái gì thuộc về con người đối với Hồ Chí Minh lại là xa lạ”(11) và lịch sử đã khắc ghi Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hiện thân của tinh hoa văn hoá dân tộc Việt Nam và nhân loại, và mọi người dân Việt Nam, nhân dân lao động tiến bộ trên toàn thế giới đều thấy có phần mình trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN