TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 9

Mô hình tổng quát xủ lý số liệu thống kê xác định đặc trưng hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe đầu máy diezel | Bảng . Mô hình tổng quát xử lý số liệu thống kê xác định đặc trưng hao mòn mặt lãn và gờ bánh xe đẩu máy diezel TT hao mòn Mặt lãn bánh x e BX Hao mòn Gờ bánh xe BX Số Trục số 1 Trục số . Trục số m Tổng hợp Trục số 1 . Trục số m Tổng hợp liệu BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P BX T BX P 1 X11T X1 1P Xm1T Xm1P X11T X1 1P Xm1T Xm1P 2 X12T X12P Xm2T Xm2P X12T X12P Xm2T Xm2P 3 X13T X13P Xm3T Xm3P X13T X13P Xm3T Xm3P n X1nP X nT X nP X mnT XmnP x1 t x lnP X nT X nP XmnT XmnP Tập Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật Hàm mật độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân độ phân n bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc bố và đặc số trưng trưng trưng trưng trưng trưng trưng trung trưng trưng trưng trưng trưng trưng trưng trưng bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số liệu hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn hao mòn BX 1T BX 1P BX mT BX mP tổng hợp bX T tập số liệu tổng hợp bX P tập số liệu BX 1T BX 1P BX mT BX mP tổng hợp bX T tập số liệu tổng hợp bX P tập số liệu Tập Hàm mật độ phân Hàm mật độ phân Hàm mật độ phân Hàm mật độ phân Hàm mật độ phân Hàm mật độ phân Hàm mật độ phân Hàm mật độ phân 2n bố và đặc trưng bố và đặc trưng bố và đặc trưng bố và đặc trưng bố và đặc trưng bố và đặc trưng bố và đặc trưng bố và đặc trưng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số bằng số hao mòn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.