TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 7

Mô hình tổng quát xủ lý số liệu thống kê xác định đặc trưng hao mòn cổ trục , cổ biên , bạc trục, bạc biên ,động cơ đầu máy diezel | Bảng . Mô hình tổng quát xử lý số liệu thống kê xác định đặc trung hao mòn cổ trục cổ biên bạc trục bạc biên động cơ đẩu máy diezel TT số liệu Hao mòn cổ trục bạc trục cổ biên bạc biên hoặc khe hở cổ trục cổ biên số 1 Hao mòn cổ trục bạc trục cổ biên bạc biên hoặc khe hở cổ trục cổ biên số 2 Hao mòn cổ trục bạc trục cổ biên bạc biên hoặc khe hở cổ trục cổ biên số 3 Hao mòn cổ trục bạc trục cổ biên bạc biên hoặc khe hở cổ trục cổ biên số . Hao mòn cổ trục bạc trục cổ biên bạc biên hoặc khe hở cổ trục cổ biên số m TỔNG HỢP 1 X11 X21 X31 Xm1 X11 X21 . Xm1 2 X12 x22 x32 Xm X12 X22 . Xm2 3 X13 x23 X33 Xm3 X13 X23 . Xm3 n X1n X2n X3n X mn X1n X2n . Xmn Tập Hàm mật độ phân bố Hàm mật độ phân bố Hàm mật độ phân bố Hàm mật độ phân bố Hàm mật độ phân bố Hàm mật độ phân bố và n và đặc trung bằng số và đặc trung bằng số và đặc trung bằng số và đặc trung bằng số và đặc trung bằng số đặc trung bằng số số hao mòn hoặc khe hở hao mòn hoặc khe hở hao mòn hoặc khe hở hao mòn hoặc khe hở hao mòn hoặc khe hở hao mòn hoặc khe hở liệu cổ trục bạc trục cổ trục bạc trục cổ trục bạc trục cổ trục bạc trục cổ trục bạc trục cổ trục bạc trục cổ biên bạc biên cổ biên bạc biên cổ biên bạc biên cổ biên bạc biên cổ biên bạc biên cổ biên bạc biên số 1 số 2 số 3 số . số m tổng hợp Tập số liệu Trong đó - Số số liệu thống kê về hao mòn - Số luợng cổ trục cổ biên hoặc bạc trục bạc biên của động cơ cẩn khảo sát Động cơ đẩu máy D9E Động cơ đẩu máy D12E Động cơ đẩu máy D13E Động cơ đẩu máy D18E i 1 2 . N j 1 2 . m mt 7 mb 6 mt 7 mb 6 mt 7 mb 6 mt 9 mb 8 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN