TAILIEUCHUNG - Mẫu MTB-1

Biểu mẫu Thông báo lập chi nhánh | Mẫu MTB-1 Tên Doanh nghiệp CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận ĐKKD số : Do : .Cấp ngày : Địa chỉ trụ sở chính : Điện thoại : Fax : Email :.Website : Ngành, nghề kinh doanh : Đăng ký lập chi nhánh với các nội dung sau : 1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa) : Địa chỉ chi nhánh : Điện thoại : Fax : Email :.Website : 2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh : Họ tên người đứng đầu chi nhánh. Nam/Nữ. Sinhngày././ Dân tộc : Quốc tịch : Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : .// .Nơi cấp : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Chỗ ở hiện tại : Doanh nghiệp cam kết: - Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng của doanh nghiệp ; - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. ngày . . Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo :