TAILIEUCHUNG - Ung Thư Tụy Tạng – (Pancreatic Cancer)

Ung thư tụy tạng hiện nay là một nan giải lớn nhất cho medical oncology vì không có cách gì tìm ra bệnh sớm. Teaching cổ điển về survival của bệnh này suốt từ hồi 1950-2000 (hơn 50 năm là ít) không thay đổi gì: khi tìm ra bệnh, median survival chỉ có 6 tháng. Gần đây CAT scan được dùng nhiều, nhưng kỹ thuật này chỉ thay đổi survival không bao nhiêu: vì vấn đề lớn vẫn là không có cách gì tìm ra bệnh sớm (tìm ra sớm để cắt đi ngay: Whipple procedure chẳng hạn ) | Ung Thư Tụy Tạng Pancreatic Cancer Ung thư tụy tạng hiện nay là một nan giải lớn nhất cho medical oncology vì không có cách gì tìm ra bệnh sớm. Teaching cổ điển về survival của bệnh này suốt từ hồi 1950-2000 hơn 50 năm là ít không thay đổi gì khi tìm ra bệnh median survival chỉ có 6 tháng. Gần đây CAT scan được dùng nhiều nhưng kỹ thuật này chỉ thay đổi survival không bao nhiêu vì vấn đề lớn vẫn là không có cách gì tìm ra bệnh sớm tìm ra sớm để cắt đi ngay Whipple procedure chẳng hạn . Whipple là một procedure lớn hồi xưa tử suất sau khi mổ khoảng 15-20 nay đã hơi khá hơn vì technology và ICU giỏi hơn . Người nào may mắn tìm ra ung thư này incidentally thì may sống sót. Về biochemical marker thì hiện nay chỉ có CA 19-9 được approved trong việc THEO DÕI bệnh này chứ không đuợc approved cho ĐỊNH BỆNH diagnosis . Biomarker này có khi bị lạm dụng cũng như CEA carcinoembryogenic Antigen . Lắm khi thấy trên trại trong các oncology consulataitons medical oncologists được gọi lên vì CEA tăng xin yêu cầu giải thích. Nhưng CEA chỉ được approved cho việc THEO DÕI đã định ra bệnh rồi chứ không được approved cho việc DIAGNOSTIC để đi tìm ra bệnh ung thư ruột già chẳng hạn . Nhiều khi có những biomarkers mới hơn còn trong experimental nhưng cũng được một số nơi dùng làm việc định bệnh ung thư trở nên rắc rối hơn xin không đi vào chi tiết . Trở lại ung thư pancreas tụy tạng thì cũng như đã kể median survival chỉ có 6 tháng median 50 bnhân sống hơn 6 tháng 50 bnhân chết trước 6 tháng và rồi bệnh nhân thường chết ở hai chỗ 1 ung thư tái phát ở đầu cuả pancreas khiến làm nghẽn đuờng dẫn mật dù có đặt một ống thoát stent bằng lối ERCP Endoscopic Retrograde Choledo Pancreaticoscopy thì cũng chỉ kéo dài đời sống vài tháng là cùng hoặc 2 chuyển di đến gan rồi chết tại đấy. Cách đây vài năm Gemcitabine được approved tại HKỳ để chưã bệnh này nhưng chỉ kéo dài median survival được đến 7-8 tháng thôi chỉ hơn được có 1-2 tháng về median survival Cho nên bệnh này đối với medical oncology năm