TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH VI SINH VẬT HỌC (Phần 13) - G.S Nguyễn Lân Dũng

Tham khảo tài liệu 'giáo trình vi sinh vật học (phần 13) - nguyễn lân dũng', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 18 SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG SINH TỔNG HỢP Ở VI SINH VẬT Biên soạn Nguyễn Đình Quyến Nguyễn Lân Dũng Như trên dã nói vi sinh vật có thể thu nhận năng lượng qua nhiều con đường. Phần lớn năng lượng này được dùng cho sinh tổng hợp hoặc đồng hoá. Trong quá trình sinh tổng hợp vi sinh vật bắt đầu với các tiền chất đơn giản như các phân tử vô cơ và các monome và kiến trúc nên các phân tử ngày càng phức tạp hơn cho tới khi xuất hiện các bào quan và các tế bào mới Hình . Mỗi tế bào vi sinh vật phải sản xuất ra nhiều loại phân tử khác nhau tuy nhiên trong chương này chỉ có thể giới thiệu việc tổng hợp những thành phần tế bào quan trọng nhất. Hình Kiến trúc của các tế bào Sinh tổng hợp của các thành phần tế bào nhân nguyên thủy và nhân thật. Sinh tổng hợp được tổ chức ở các cấp độ ngày càng phức tạp hơn. Theo Prescott và cs 2005 Vì đồng hoá là tạo ra một trật tự và mỗi tế bào được sắp xếp ở mức độ cao cực kỳ phức tạp do đó sinh tổng hợp đòi hỏi nhiều năng lượng. Điều này dễ nhận thấy khi ta xem xét năng lực sinh tổng hợp của tế bào E. coli đang sinh trưởng nhanh bảng . Mặc dù hầu hết ATP dành cho sinh tổng hợp được dùng cho tổng hợp protein nhưng ATP cũng được dùng cho tổng hợp các thành phần khác của tế bào. Bảng Sinh tổng hợp ở E. coli Theo Prescott và cs 2005 Thành phần tế bào Số phân tử tế bàoa Các phân tử được tổng hợp giây Các phân tử ATP cần giây cho tổng hợp DNA 1b 0 00083 RNA 12 5 Polysaccarid 32 5 Lipid Protein a Tính cho 1 tế bào có thể tích 2 25 ụm3 trọng lượng 1x10 12 g trọng lượng khô 2 5x10 13 g và chu trình phân bào là 20 phút. b Chú ý vi khuẩn có thể chứa nhiều bản sao của ADNgenom. Năng lượng tự do cần cho sinh tổng hợp trong các tế bào trưởng thành có kích thước ổn định vì các phân tử của tế bào liên tục bị phân giải và được tổng hợp lại trong một quá trình được gọi là vòng quay turnover . Các tế bào không bao giờ chi nhau ở từng thời điểm khác