TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Chương 5 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chương 5: Vận dụng các chỉ tiêu dùng để đánh giá dự án" cung cấp cho người học các kiến thức về cách sử dụng các chỉ tiêu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | 9/18/2011 CÁCH SỬ DỤNG CÁC CHỈ TIÊU Chương 5 VẬN DỤNG CÁC CHỈ TIÊU DÙNG ðỂ ðÁNH GIÁ DỰ ÁN vốn. - Nếu NPV 0 thì dự án có lời và có thể ñược chấp nhận - Khi NPV >0 ta nói dự án có lời, không nên nói dự án khả - - Khi sử dụng chỉ tiêu NPV cần lưu ý một số trường hợp như sau: 0 1 2 3 4 5 6 NLR -50000 10000 16000 14000 12000 11000 10000 Dự án B Năm 0 NLR -25000 1 2 NPVA = NPVB = Chọn dự án A ðiều chỉnh ñể thời gian bằng nhau (lấy bội số chung nhỏ nhất) Tính NPV sau khi ñiều chỉnh: NPVB’ = +*(1+12%)-3 = Chọn dự án B án A Năm 2 ThS. Nguyễn Kim Nam Khi lựa chọn các dự án có thời gian thực hiện khác nhau: Ví dụ: Có số liệu của 2 dự án như sau: r =12% Dự thi. Nếu các dự án loại trừ nhau thì chọn dự án có NPV dương và lớn nhất (với ñiều kiện là quy mô vốn ñầu tư, thời gian thực hiện, suất chiết khấu của các dự án bằng nhau) 1 ThS. Nguyễn Kim Nam NPV NPV cho biết tổng hiện giá của tiền lời sau khi ñã hoàn ñủ 3 8000 13200 11000 ThS. Nguyễn Kim Nam 3 4 ThS. Nguyễn Kim Nam Phương pháp ñiều chỉnh này gặp khó khăn khi bội số chung nhỏ nhất là quá lớn thì việc lặp lại sẽ không thực tế. Khi suất chiết khấu khác nhau: ví dụ: Lúc này có thể dùng phương pháp dòng thu nhập bằng nhau cuả dự án. AA = NPV*r(1+r)n/((1+r)n -1) = AB = NPV*r(1+r)n/((1+r)n -1) = Chọn dự án B Dự ThS. Nguyễn Kim Nam 5 án A Năm 0 1 NLR -25000 6100 Dự án B Năm 0 1 NLR -20000 5000 3 4 5 6 6100 6100 2 6100 6100 6100 3 4 5 6 5000 5000 5000 5000 5000 2 ThS. Nguyễn Kim Nam 6 1 9/18/2011 Tóm lại: NPV với các suất chiết khấu khác nhau Suất CK 12% 7% NPVA NPVB A A,B Chọn B IRR: Khi các dự án có các thông số giống nhau thì dự án nào có NPV càng lớn càng tốt. Khi các dự án có các thông số khác nhau thì cần tham khảo các chỉ tiêu khác. 7 ThS. Nguyễn Kim Nam IRR cho biết khả năng sinh lời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.