TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Chương 3 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chương 3: Giá trị tiền tệ theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai của một khoản tiền, giá trị tương lai của dòng tiền đều,. nội dung chi tiết. | 9/18/2011 1- Giá trị tương lai của một khoản tiền Chương 3 Hiện Hiệntại tại Tương Tươnglai lai GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN FV FV PV PV n FV FVnn==PV(1+i) PV(1+r)n ThS. Nguyễn Kim Nam Trong ñó: ñó: • PV : giá trị số tiền hiện tại (present value) • r : lãi suất (rate) • n : số năm (number) • FVn : giá trị tương lai (future (future value) của số tiền PV sau n năm, với lãi suất là r, kỳ ghép lãi (vào vốn) là năm. • Hệ số (1 + r)n là giá trị tương lai của 1 ñồng ứng với lãi suất là r, thời gian là n và (1+r)n còn ñược gọi là hệ số tích lũy hay hệ số lãi kép ThS. Nguyễn Kim Nam Ví dụ: Bạn sẽ có bao nhiêu tiền khi tốt nghiệp ñại học (4 năm) nếu bây giờ (ñầu năm thứ nhất) bạn mang 2 triệu gửi vào ngân hàng, với lãi suất cố ñịnh 10% năm?? năm • FV = PV (1+r)n • FV = 2(1+10%)4 = 2 × 1,46 = 2,92 triệu ñồng Trong Excel chọn hàm tài chính (financial), sau ñó chọn hàm FV FV ThS. Nguyễn Kim Nam Tính lãi suất r: Lãi suất nào làm cho số tiền 2 triệu trở thành 2,92 triệu sau 4 năm? Ta có: có: 2,92=2(1+r)4 Viết cách khác khác:: Vậy, r = 0,1 hay 10% Vậy, Trong Excel dùng hàm RATE (lãi (lãi suất) suất) ThS. Nguyễn Kim Nam ThS. Nguyễn Kim Nam • Tính thời gian n: Với lãi suất 10%/ 10%/năm năm thì phải mất bao nhiêu năm ñể số tiền 2 triệu trở thành 2,92 triệu? triệu? Ta có: có: 2,92=2(1+10%)n Hay: 1,46 = 1,1n Lấy logarit hai vế vế:: Ln 1,46 = n Ln 1,1 Kết quả: phải mất ñến 4 năm. Trong Excel vào Math&Trig, Math&Trig, dùng loại hàm Ln ThS. Nguyễn Kim Nam 1 9/18/2011 • Ví dụ dụ:: 2- Giá trị hiện tại của một khoản tiền Hiện Hiệntại tại Tương Tươnglai lai Tương lai 5 năm sau, bạn sẽ nhận ñược số tiền là 1610 1610$ $ thì bây giờ giá trị của nó là bao nhiêu, với cơ hội sinh lời của vốn là 10 10% % năm? FV FV PV PV n FV PVn = = PV(1+i) FV/(1+r)n ThS. Nguyễn Kim Nam 3- Giá trị tương lai của một dòng tiền ñều Công thức: thức: Cách xác ñịnh r và n tương tự như trường hợp FV ThS. Nguyễn Kim Nam Ví dụ dụ:: Bạn mang 100 (ñơn vị tiền) ñều nhau gửi vào ngân hàng vào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.