TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Chương 4 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chương 4: Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Cách tính toán các chỉ tiêu, chỉ số lợi ích/ chi phí, chỉ tiêu suất sinh lời nội bộ,. nội dung chi tiết. | 9/18/2011 CÁCH TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU Chương 4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU DÙNG ðỂ ðÁNH GIÁ DỰ ÁN ThS. Nguyễn Kim Nam NPV IRR MIRR B/C Thv 1 Ví dụ: HIỆN GIÁ THU NHẬP THUẦN (NPV) giá thu nhập thuần là hiệu số giữa hiện giá thực thu bằng tiền và hiện giá thực chi bằng tiền trong suốt thời gian thực hiện dự án. Cách tính NPV: r = 10% Năm 1 Hiện Năm 2 Năm 3 Năm 4 Ngân lưu vào 100 150 200 220 Ngân lưu ra 80 120 170 200 Ngân lưu ròng 20 30 30 20 - Xác ñịnh dòng ngân lưu ròng - Dùng máy tính - Dùng Excel ThS. Nguyễn Kim Nam 2 ThS. Nguyễn Kim Nam 0 1 3 2 3 4 4 ThS. Nguyễn Kim Nam Ví dụ: r = 10% Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 ThS. Nguyễn Kim Nam 5 Ngân lưu vào 0 100 150 200 220 Ngân lưu ra 50 80 120 170 200 Ngân lưu ròng -50 20 30 30 20 ThS. Nguyễn Kim Nam 6 1 9/18/2011 Ví dụ: Năm 0 r= 12% Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 NLR () 10000 16000 14000 12000 ThS. Nguyễn Kim Nam 7 Năm 5 Năm 6 11000 10000 ThS. Nguyễn Kim Nam 8 TỶ SỐ LỢI ÍCH – CHI PHÍ (B/C) Lấy hiện giá các lợi ích chia hiện giá các chi phí B PV () = C PV (chi. phi) Tỷ số B/C quy ước: B PV ( ) = C PV (chi. + chi. ) Tỷ số B/C sửa ñổi: B PV ( − chi. ) = C PV (chi. ) ThS. Nguyễn Kim Nam 9 ThS. Nguyễn Kim Nam 10 Ví dụ: Một dự án có: Hiện giá chi phí ñầu tư: 600 Hiện giá lợi ích gộp: 3500 Hiện giá chi phí hoạt ñộng: 2000 Tính tỷ số B/C B/C = 3500/(2000+600) =1,35 ThS. Nguyễn Kim Nam Tỷ số B/C quy ước: Tỷ số B/C sửa ñổi: B/C = (3500-2000)/600 =2,5 11 ThS. Nguyễn Kim Nam 12 2 9/18/2011 CHỈ TIÊU SUẤT SINH LỜI NỘI BỘ (IRR) Ví dụ: Dùng r=20% và r=24% Suất sinh lời nội bộ là suất chiết khấu mà tại ñó hiện giá dòng tiền ròng ñã xác ñịnh của dự án bằng không. Cách xác ñịnh: IRR = r1 + (r2 − r1 ) NLR Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 -2000 500 1200 1500 NPV1 NPV1 + NPV2 ThS. Nguyễn Kim Nam 13 ThS. Nguyễn Kim Nam 14 15 ThS. Nguyễn Kim .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.