TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Chương 1 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chương 1: Tổng quan về hoạch định ngân sách vốn đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Đầu tư và phân loại đầu tư, dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, hoạch định ngân sách vốn đầu tư,. nội dung chi tiết. | 9/18/2011 Hoạch ñịnh NS vốn ðT 12345- Chương 1 Nội dung Tổng quan về HðNSVðT Ước tính dòng tiền Tỷ suất sinh lời và giá trị tiền tệ Các tiêu chuẩn quyết ñịnh ñầu tư Vận dụng trong thực tế ThS Nguyễn Kim Nam ThS TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ðỊNH NGÂN SÁCH VỐN ðẦU TƯ 1 I- ðẦU TƯ VÀ PHÂN LOẠI ðT • Theo quan ñiểm của DN • ðầu tư là hoạt ñộng bỏ vốn kinh doanh với mục tiêu thu ñược số vốn lớn hơn số ñã bỏ ra, thông qua lợi nhuận Theo quan ñiểm của Nhà nước ðầu tư là hoạt ñộng bỏ vốn phát triển, ñể từ ñó thu ñược các hiệu quả kinh tế xã hội, vì mục tiêu phát triển quốc gia ThS. Nguyễn Kim Nam ThS Nguyễn Kim Nam ThS 2 ðầu tư là quá trình sử dụng nguồn lực nhằm ñạt ñược mục ñích của các ñối tượng liên quan 3 ThS. Nguyễn Kim Nam 4 Mục tiêu ñầu tư ðặc ñiểm ñiểm:: - ðT là hoạt ñộng sử dụng vốn nhằm mục ñích sinh lợi (ñạt hiệu quả KTXH) - ðT thực hiện trong thời gian dài - ðT liên quan ñến vốn (tiền, tiền, ñất, ñất, xưởng,thương hiệu, hiệu, cổ phiếu.) phiếu.) ThS. Nguyễn Kim Nam ThS. Nguyễn Kim Nam ðối với nhà ñầu tư: tư: Lợi nhuận ðối với quốc gia Hiệu quả KTXH 5 ThS. Nguyễn Kim Nam 6 1 9/18/2011 Phân loại ñầu tư Phân loại theo nội dung kinh tế : • ðầu tư vào lao ñộng • ðầu tư vào tài sản cố ñịnh • ðầu tư vào tài sản lưu ñộng Phân loại theo chủ ñầu tư : • Chủ ñầu tư là nhà nước: - công trình có qui mô lớn - ñầu tư từ các nguồn ngân sách Nhà nước • Chủ ñầu tư là các doanh nghiệp • Chủ ñầu tư là các tư nhân ThS. Nguyễn Kim Nam 7 Phân loại theo mục tiêu ñầu tư : • ðầu tư mới • ðầu tư cải tạo mở rộng và hiện ñại hoá cơ sở sẵn có • ðầu tư chiến lược ñể chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân hoặc cơ cấu sản phẩm, thị trường của cơ sở sản xuất kinh doanh. • ðầu tư ra bên ngoài liên doanh với các cơ sở trong và ngoài nước. ThS. Nguyễn Kim Nam 9 • Phân loại theo sự phân cấp quản lý ThS. Nguyễn Kim Nam 8 Phân loại theo tính chất sử dụng vốn vốn:: • ðầu tư gián tiếp(ñầu tư tài chính) • ðầu tư trực tiếp • + ðầu tư chuyển dịch: mua lại một số cổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.