TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Chương 2 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chương 3: Ước lượng dòng tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm dòng tiền, nguyên tắc hoạch định dòng tiền, đầu tư thuần. nội dung chi tiết. | 9/18/2011 I- Khái niệm dòng tiền Chương 2 Dòng tiền của 1 dự án là chỉ tiêu thể hiện sự luân chuyển của tiền trong suốt vòng ñời dự án án Nó thể hiện tiền mặt thực có ở từng thời ñiểm bằng cách lấy dòng tiền thực thu vào trừ ñi dòng tiền thực chi ra ở thời ñiểm ñó. ñó. ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN Dòng tiền ñược xem là thu nhập ròng bằng tiền ở từng thời ñiểm của dự án án Dòng tiền = Dòng tiền thu vào – Dòng tiền chi ra (cash flow) (inflow) (outflow) ThS Nguyễn Kim Nam ThS 1 ðầu tư thuần (I) = Giá trị ñầu tư ban ñầu + Nhu cầu VLC – Thu do thanh lý TSCð cũ + ((-) thuế do thanh lý TSCð cũ Cách tính dòng tiền hoạt ñộng thuần: thuần: bao gồm - Sự thay ñổi trong doanh thu thu:: ∆R = =Doanh Doanh thu khi thực hiện dự án – doanh thu khi không thực hiện dự án - Sự thay ñổi trong chi phí hoạt ñộng: ñộng: ∆O - Sự thay ñổi trong chi phí khấu hao: hao: ∆Dep - Sự thay ñổi trong thu nhập hoạt ñộng trước thuế:: ∆OEBT= ∆R- ∆O - ∆Dep thuế - Sự thay ñổi trong thu nhập hoạt ñộng sau thuế: thuế: ∆OEAT = ∆OEBT(1 OEBT(1--t) - CF = ∆OEBT(1 OEBT(1--t) + ∆Dep - ∆VLð Phải dựa vào dòng tiền chứ không dựa vào lợi nhuận nhuận Phải dựa vào dòng tiền tăng thêm: thêm: ((lấy lấy dòng tiền thu vào – dòng tiền chi ra) ra) Phải dựa vào dòng tiền sau thuế và tách quyết ñịnh ñầu tư ra khỏi quyết ñịnh tài trợ Lãi vay không ñược tính vào dòng tiền trong khi hoạch ñịnh dòng tiền Chi phí chìm không ñược tính vào dòng tiền (là những chi phí ñã chi ra trong quá khứ) khứ) Phải tính thêm chi phí cơ hội vào dòng tiền Phải tính ñến yếu tố lạm phát 3 Lưu ý: Năm cuối cùng tính thêm thanh lý TSCð và thu hồi vốn lưu ñộng ThS. Nguyễn Kim Nam ThS. Nguyễn Kim Nam 2 IIIIII- ðầu tư thuần IIII- Nguyên tắc hoạch ñịnh dòng tiền ThS. Nguyễn Kim Nam ThS. Nguyễn Kim Nam ThS. Nguyễn Kim Nam 4 Ví dụ dụ:: Một DN dự kiến ñầu tư xây dựng xưởng sx với vốn ðT vào TSCð là 100 tỷ và vốn lưu ñộng là 2 tỷ, tỷ, toàn bộ vốn ñầu tư này bỏ ra một lần vào năm 0 ((ñầu ñầu năm 1). ðời sống của dự án là 10 năm. năm. Doanh thu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.