TAILIEUCHUNG - Mẫu số:S41-H

Mẫu số:S41-H về Sổ theo dõi nguồn kinh phí | Bộ, Sở: . Mẫu số: S41 -H Đơn vị: (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI NGUỒN KINH PHÍ Nguồn kinh phí : Chương : Loại Khoản . Từ ngày :.Đến ngày : Ngày Số CT Diễn giải HMKP được phân phối trong kỳ Số kinh phí kỳ trước chuyển sang HMKP được sử dụng trong kỳ HMKP rút ở kho bạc trong kỳ Số nộp khôi phục HMKP HMKP thực nhận HMKP còn dư cuối kỳ 1 2 3 4 5 6 7 Ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2