TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu "Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng"

Biểu mẫu "Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng" | Bộ, Sở: . Đơn vị: SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày : .Đến ngày : . Phòng ban : Nhóm dụng cụ :. CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày tháng Lý do ghi tăng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiền Công cụ:. Số đầu kỳ: Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ: Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ 2