TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoạch định chiến lược phát triển Công ty Điện lực Thạch Thất – Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đến năm 2020

Đề tài nghiên cứu các lý luận có liên quan đến việc hoạch định chiến lược cho các Công ty kinh doanh; phân tích môi trường kinh doanh, hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Công ty Điện lực Thạch Thất, từ đó tìm ra các cơ hội cũng như thách thức, điểm yếu cũng như điểm mạnh của Công ty; hoạch định chiến lược phát triển Công ty Điện lực Thạch Thất đến năm 2020. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -------------***------------- LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 NGHÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: LỘ LONG VÂN Người hướng dẫn khoa học: TS. TẠ THỊ ĐOÀN HÀ NỘI - 2012 Luận văn cao học: Quản trị kinh doanh MỤC LỤC CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC .5 Tổng quan về chiến lược 5 Khái niệm . 5 Vai trò của chiến lược. 6 Hoạch định chiến lược kinh doanh 7 Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty 10 Môi trường vĩ mô 10 Thiết lập và lựa chọn phương pháp 21 Những giải pháp thực hiện chiến lược 28 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI .32 Tổng quan về Công ty Điện lực Thạch Thất 32 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Điện lực Thạch Thất 32 Cơ cấu quản lý của Công ty Điện lực Thạch Thất 33 Nhân lực của Công ty Điện lực Thạch Thất. 34 Cơ sở hạ tầng của Công ty Điện lực Thạch Thất. 36 Kết quả kinh doanh của Công ty Điện lực Thạch Thất. . 45 Phân tích môi trường vĩ mô 48 Phân tích môi trường chính trị, pháp luật .48 Phân tích môi trường kinh tế .50 Phân tích môi trường tự nhiên .54 Phân tích môi trường khoa học, công nghệ .56 Phân tích môi trường văn hóa xã hội và dân cư 56 Phân tích môi trường ngành 59 Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật .59 Đánh giá ưu, nhược điểm của Công ty Điện lực Thạch Thất .64 1 Giảng viên hướng dẫn: TS – Tạ Thị Đoàn Học viên: Lộ Long Vân Luận văn cao học: Quản

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.