TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thu nhận bột huyết từ phế phẩm huyết heo để ứng dụng làm thức ăn gia súc

Bài viết này nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến bột huyết qua khảo sát ảnh hưởng của pH, hàm lượng muối để chống đông. Đặc biệt, sản phẩm bột huyết từ quy trình chế biến theo có hàm lượng sắt lớn. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 1 (2014) NGHIÊN CỨU THU NHẬN BỘT HUYẾT TỪ PHẾ PHẨM HUYẾT HEO ðỂ ỨNG DỤNG LÀM THỨC ĂN GIA SÚC Lê Nhất Tâm*, Lê Văn Nhất Hoài Trường ðại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh *Email: tamnhatle@ TÓM TẮT Huyết heo là phụ phẩm của quá trình giết mổ, chứa khoảng 17% protein và có hàm lượng lysine cao, ñây là một trong những nguồn nitơ tự nhiên cao có thể tận dụng làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi gia súc. Tận dụng ñược nguồn phụ phẩm này sẽ góp phần nâng cao giá trị thương phẩm của ngành chăn nuôi, ngoài ra nó còn có thể giảm tải cho việc xử lý môi trường. Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi ñã thu ñược một số thông số tối ưu cho quá trình như: lượng NaCl 4% ñể chống ñông huyết, pH 6,5 và thời gian ñun 45 phút ñể kết tủa protein. Thể tích ñệm citrate cho vào là 10% ñể tạo phức với sắt, nhiệt ñộ sấy ở 45oC trong thời gian 15h cho bột huyết thu ñược có chất lượng khá tin cậy. Ngoài ra, những thí nghiệm cận lâm sàng trên chuột cũng cho thấy tác dụng tích cực của bột huyết thu ñược so với bột huyết trên thị trường qua khả năng tăng trọng của chuột. Từ khóa: Bột huyết, thức ăn gia súc, huyết heo. 1. MỞ ðẦU Việt Nam là nước nông nghiệp có tỷ trọng của ngành chăn nuôi so với các ngành khác là rất lớn; trong ñó, ngành công nghiệp giết mổ và sản xuất thịt gia súc có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 74% (Vũ Duy Giảng, 2012).Tuy nhiên, hiện nay hiệu quả sử dụng các sản phẩm của ngành giết mổ gia súc, gia cầm vẫn còn khá khiêm tốn. Tại các nước phát triển, ngành công nghệ chế biến các phụ phẩm sau giết mổ ñặc biệt ñược quan tâm với các sản phẩm tương ứng như bột thịt xương, bột lông vũ, bột huyết . [1]. Lượng phế thải từ công nghiệp giết mổ gia súc chiếm ñến khoảng 50% so với nguồn nguyên liệu ñầu vào, gây ra ô nhiễm môi trường và làm giảm hiệu quả kinh tế. Trong số những phụ phẩm này, bột huyết là một trong những sản phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và ñã ñược ñề cập [1]. Ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.