TAILIEUCHUNG - Những thay đổi tương đối về hàm lượng O2

Những thay đổi tương đối về hàm lượng O2, NO3-, Mn(IV) và Mn(III) thể rắn và Fe(II) của một loại đất với thời gian sau khi bị ngập nước. | Hình . Những thay đổi tương đối về hàm lượng O2 NO3- Mn IV và Mn III thể rắn và Fe II của một loại đất với thời gian sau khi bị ngập nước. Những thay đổi về pE cũng được thể hiện và đánh dấu ở bên phải Số liệu của . Turner và . Patrick Những thay đổi về hoá học trong đất ngập nước - kết quả của sự giảm oxy Trans. IX Congress Int. Soil Sci. Soc. Adelaide Australia 4 53-65 1968 . Hình biểu thị trình tự đặc trưng của những quá trình khử ở đất ngập nước theo dõi ở đất sét pha thịt cho thêm rơm rạ và ủ ở thể huyền phù không cung cấp oxy trong 1 tuần. Trong ngày đầu tiên hàm lượng 02 g giảm xuống một giá trị không đáng kể và pE giảm xuống còn khoảng 3 5 tại pH 7 . Theo công thức đầu tiên trong Bảng mối quan hệ pE-PO2 PE 20 8 logPO2 - pH Khi cân bằng và pE 3 5 tại pH 7 dẫn tới P02 10-40 atm rất nhỏ. Sự giảm NO3- trong hình bắt đầu ngay trước khi oxy biết mất. Những phản ứng cơ bản liên quan đến việc khử nitơrat được thể hiện ở Bảng . Chất oxi hoá - khử NO3-và NO2- có thể được coi ngắn gọn là minh hoạ tác động của pE lên sự hình thành nitơ lỏng. Tiếp theo phương pháp ở phần ta có thể biểu thị hàm lượng N tổng số trong dung dịch đất bằng tổng của hàm lượng nitơrat và nitrit Nt NO3- NO2- Công thức này chính xác với các giá trị pE lớn hơn 6. Công thức có thể được biến đổi như công thức thành một biểu thức chỉ có NO3- Nt NO3- Trong đó K 1014 1 được dùng để xác định tỷ lệ nồng độ 1028 2 H 2 e- 2 1028 2-2pH-2pE Định nghĩa hệ số phân bố xem công thức sau đó viết công thức thành dạng 1 1028 2-2pH-2pE-1 -1 Tương tự như công thức dẫn tới công thức .1028 2-2pH-2pe Hình . Những hệ số phân bố được tính cho NO3- lỏng và NO2- lỏng như hàm của pE trái . Những hệ số phân bố được quan sát cho nitrat nitrit và hợp chất khí N như một hàm của thời gian sau khi làm đất ngập nước phải . Số liệu của . Patrick và . Mahapatra Sự biến đổi và khả nâng cung cấp đạm và lân cho lúa ở đất ngập .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN