TAILIEUCHUNG - Thông tư số 2-NN/KNKL/TT

Thông tư số 2-NN/KNKL/TT về việc quản lý giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, để thi hành Nghị định 07/CP của Chính phủ về quản lý giống cây trồng | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 02 1997 TT-NN-KNKL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 02-NN KNKL TT NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 07 CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG Căn cứ vào Điều 25 của Nghị định số 07 CP ngày 5 2 1996 của Chính phủ về Quản lý giống cây trồng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể thi hành Nghị định này như sau Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thuật ngữ về giống cây trồng và nguồn gen nêu trong Nghị định được giải thích cụ thể hoá thêm một số điểm như sau a Giống cây trồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm cả các thực liệu dùng để lai tạo chọn lọc nhân và sử dụng trong sản xuất nông lâm nghiệp hạt củ quả rễ thân cành lá cây con mắt ghép chồi hoa mô tế bào bào tử và sợi nấm. b Giống gốc hay còn gọi là giống tác giả trong lâm nghiệp gọi là cây mẹ khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận mới được nhân tiếp làm giống cho sản xuất đại trà. c Giống nguyên chủng là giống được nhân ra từ giống gốc hoặc tuyển chọn lại từ giống sản xuất theo quy trình sản xuất giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng giống nguyên chủng. Các tổ hợp ưu thế lai được sử dụng trong sản xuất cũng được gọi là giống giống lai . Hạt của giống lai không dùng làm giống cho đời sau. 2. Đối tượng thực hiện Nghị định 07 CP của Chính phủ về quản lý giống cây trồng là các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực bảo tồn nguồn gen nghiên cứu chọn tạo giống khảo nghiệm công nhận giống mới sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giống quản lý nhà nước về giống quản lý chất lượng và sử dụng giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam. Chương 2 QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN 1. Nguồn gen dùng để chọn tạo giống mới và sử dụng trong sản xuất nông lâm nghiệp là tài sản quốc gia do Nhà nước thống nhất quản lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Khoa học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN