TAILIEUCHUNG - Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ

Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996 do Quốc hội ban hành | QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẦY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1996 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Căn cứ vào các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 1995. Sau khi xem xét Báo cáo của Chính về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1995 triển khai thực hiện nhiệm vụ và Ngân sách Nhà nước năm 1996 và ý kiến của các đại biểu Quốc hội QUYẾT NGHỊ 1. Tán thành đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1995 và những chủ trương giải pháp lớn trong báo cáo của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và Ngân sách Nhà nước năm 1996. 2. Khẳng định những thành tựu quan trọng mà nhân dân ra đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng an ninh mở rộng hợp tác quốc tế trong năm 1995 ghi nhận những cố gắng trong việc chỉ đạo điều hành của Chính phủ nhất là vào những tháng cuối năm 1995 và đầu năm 1996 đối với việc phát triển kinh tế và kiểm chế lạm phát. Mặt khác Quốc hội lưu ý Chính phủ về những thiếu sót trong điều hành ngân sách cụ thể là thu ngân sách Nhà nước đạt thấp so với kế hoạch bội chi ngân sách tiếp tục tăng chi cho đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp nợ xây dựng cơ bản còn lớn tiêu cực và lãng phí trong thu chi ngân sách còn nghiêm trọng. Chính phủ cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và có biện pháp giải quyết tốt vấn đề này. 3. Huy động mọi nguồn lực và sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1996 và Nghị quyết về dự toán ngân sác Nhà nước năm 1996 đã đề ra. Với tinh thần đó Quốc hội nhấn mạnh một số nội dung dưới đây nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996. I. HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LựC DUY TRÌ TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. Từng bước khắc phục tình trạng căng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN