TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 04-CT/KHKT

Chỉ thị số 04-CT/KHKT về việc chấn chỉnh quản lý nhãn hiệu hàng hoá do Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ Số 04-CT KHKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 1995 CHỈ THỊ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ SỐ 04-CT KHKT NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 1995 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH QUẢN LÝ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá một cách trung thực theo đúng pháp luật là yêu cầu không thể thiếu được đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường để bảo vệ quyền lợi của người sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chống lại việc làm và tiêu thụ hàng giả góp phần nâng cao trình độ văn minh trong kinh doanh. Trong lĩnh vực này Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp quy gồm - Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 11-2-1989 - Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá ban hành theo Nghị định số 197-HĐBT ngày 14-121982 được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 84-HĐBT ngày 20-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ - Điều lệ về mua bán li-xăng ban hành theo Nghị định số 201-HĐBT ngày 18-12-1988 của Chính phủ - Thông tư số 163-TT SHCN ngày 15-11-1994 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn việc phê duyệt và đăng ký hợp đồng chuyển nhượng li-xăng - Nghị định số 140-HĐBT ngày 25-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về kiểm tra xử lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả. Về mặt quốc tế Nhà nước ta đã ký kết tham gia Công ước Paris về sở hữu trí tuệ và Thoả ước Madrid về nhãn hiệu hàng hoá. Trong hai năm vừa qua Bộ đã lần lượt tổ chức tập huấn những văn bản pháp quy nói trên. Mấy năm gần đây hàng tiêu dùng sản xuất trong nước ngày càng phong phú và đa dạng. Thực hiện các quy định của Nhà nước hầu hết các sản phẩm đã có nhãn hiệu hàng hoá. Nhiều sản phẩm có chất lượng cao và ổn định đã được thị trường tín nhiệm. Tuy nhiên cũng đã xuất hiện một số hiện tượng không lành mạnh như làm hàng giả nhãn hiệu nhại nhãn hiệu chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không đúng thủ tục pháp lý. gây tác hại cho người tiêu dùng và cho doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN