TAILIEUCHUNG - Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng

Hợp đồng kinh tế về việc giao nhận thầu và khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số:[SO HD]/HĐKS Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản. Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có). Căn cứ [YEU CAU HAI BEN] Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có: BÊN CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO] Điện thoại:[SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax:[SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ:[CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay) Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO] Điện thoại:[SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay) Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm xây dựng công trình với những nội dung, điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công tác khảo sát 1. Công tác đo đạc địa hình: phải bảo đảm chính xác, khách quan về số liệu 2. Xác định kết cấu của chất đất tại địa điểm khảo sát có ảnh hưởng tới việc xây dựng công trình. 3. Xác định các mạch nước ngầm, các khối rỗng trong lòng khu đất khảo 4. [NOI DUNG CU THE KHAC] Có kết luận dựa trên những căn cứ khoa học về khả năng xây dựng công trình đã dự kiến hay không? Điều 2: Thời hạn thực hiện Toàn bộ các nội dung khảo sát Bên B tiến hành trong thời gian là [SO NGAY] ngày tính từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM] Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng trị giá toàn bộ các hoạt động khảo sát và khấu hao các phương tiện kỹ thuật sử dụng trong khảo sát địa điểm xây dựng công trình trên là [SO TIEN] đồng. Điều 4: Phương thức thanh toán Thanh toán [BANG TIEN MAT HAY CHUYEN KHOAN, TY LE THANH TOAN TRUOC] Điều 5: Trách nhiệm Bên A 1. Xác định chính xác tim, mốc và giới hạn địa điểm khảo sát. 2. Cung cấp các tài liệu cần thiết về địa điểm này. 3. Nêu chính xác về dự kiến công trình sẽ xây dựng để Bên B có nội dung yêu cầu khảo sát cụ thể. 4. Thanh toán đúng giá trị hợp đồng và đúng thời hạn. Điều 6: Trách nhiệm Bên B 1. Phải thực hiện đúng quy trình, quy phạm, đạt các thông số kỹ thuật nêu trong yêu cầu, phương án khảo sát. 2. Cung cấp các số liệu khảo sát chính xác, khách quan, đúng yêu cầu và đúng thời hạn. 3. Chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu khảo sát đã cung cấp. Điều 7: Điều khoản thi hành Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hịen nếu có vướng mắc gì hai bên tự bàn bạc giải quyết. Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ [SO BAN] bản. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ Chức vụ (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)