TAILIEUCHUNG - Quyết định số 589-BYT/QĐ

Quyết định số 589-BYT/QĐ về việc quy định nhiệm vụ các vụ, văn phòng và thanh tra Bộ Y tế do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 589-BYT QĐ Hà Nội ngày 23 tháng 7 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 589-BYT QĐ NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1994 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CÁC VỤ VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA BỘ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay quy định nhiệm vụ của các Vụ Văn phòng và Ban Thanh tra Bộ Y tế có bản quy định kèm theo . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Vụ trưởng và Chánh Thanh tra Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Trọng Nhân Đã ký BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CÁC CÁC VỤ VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA BỘ Y TẾ Ban thành theo Quyết định của Bộ Y tế số 589 BYT-QĐ ngày 23-7-1994 1. Văn phòng . Phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Bộ thu thập tổng hợp các thông tin về những chủ trương đường lối chính sách của Đảng Nhà nước nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo Bộ để vận dụng và thực hiện vào công tác của ngành phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Bộ đề xuất xin ý kiến quyết định của Bộ Thứ trưởng về những công việc đột xuất chưa phân rõ thuộc nhiệm vụ của Vụ nào hoặc việc đó liên quan đến nhiều Vụ. Tổ chức công tác phòng chống lụt bão thiên tai và làm thường trực Ban chỉ huy phòng chống bão lụt của Bộ. . Hướng dẫn và thẩm tra về mặt pháp lý các văn bản pháp quy trước khi trình Bộ ký ban hành hoặc trình Nhà nước ban hành. Hệ thống hoá các văn bản pháp quy của Bộ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ địa phương thực hiện. Lập kế hoạch tổ chức xây dựng và tổng hợp dự án luật pháp lệnh và văn bản pháp quy trình Chính phủ ban hành. Tuyên truyền giáo dục pháp luật trong toàn ngành. Tham gia thanh tra kiểm tra tổng hợp đánh giá tình hình chấp hành luật pháp trong toàn ngành. Làm đầu mối trong việc tham gia góp ý các văn bản pháp luật của Nhà nước các Bộ ngành gửi đến xin ý kiến. Quản lý việc sử dụng dấu của các đơn vị trực thuộc Bộ. . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN