TAILIEUCHUNG - Thuyết trình Quản trị bán hàng - Nguyễn Xuân Đăng Huy

Thuyết trình Quản trị bán hàng - Nguyễn Xuân Đăng Huy trình bày với mục tiêu hệ thống hóa vấn đề quản trị bán hàng 1 cách cập nhật, cụ thể, chi tiết và sát thực tế với kinh nghiệm tích lũy từ các công ty đa quốc gia, đồng thời giúp học viên hiểu rõ về quản trị bán hàng và có thể thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến bán hàng. | QUAN TRỊ BAN HÀNG SALES MANAGEMENT Trình bay NGUYEN XUÂN ĐĂNG HUY Giam đốc điều hanh The Clear Mirror Co. Ltd ĐỀ CƯƠNG Một so ghi chu Mục tiêu phần trình bày Phương phàp Nội dung chuyên đê Tài liêu tham khàộ Thào luàn và thực tàp MỘT SO GHI CHU Đây không chỉ đơn thuần là một bài giảng mà còn là một cuộc thảô luân cô tính chất chiâ sẻ kinh nghiệm. Khuyến khích thảô luân trông khuôn khô thơi giản chò phẻp Trông quả trính trình bảy cô điếu gì chữả rô cô thẻ hôi ngày liôảc hôi vàô phản cuôì cung Cảu hôi vả trả lơi Trông quy thơi giàn chô phẻp những thàc màc sẻ được giải đàp trữc tiếp tải lơp. Những thảc mảc chữả giải đảp tải lơp sẻ trà lơi trữc tiẻp chô ngữơi hôi sảu đô. Thảô luản chơ không trành cải đung sài. Địả chỉ liẻn lảc Emàil nxdhuy@ ĐT 9702705 -Ext .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN