TAILIEUCHUNG - Bài 2: .NET REMOTING

. NET Remoting là một kĩ thuật .NET được giới thiệu từ .NET framework , đó là lựa chọn cho giải pháp xử lý tính toán từ xa. . NET Remoting là một kĩ thuật cho phép một đối tượng này truy xuất đến một đối tượng khác nằm ở các Application Domain khác nhau. | Bài 2 .NET REMOTING Tìm hiểu về .NET Remoting 1. .NET Remoting là gì? - .NET Remoting là một kĩ thuật .NET được giới thiệu từ .NET framework , đó là lựa chọn cho giải pháp xử lý tính toán từ xa. - .NET Remoting là một kĩ thuật cho phép một đối tượng này truy xuất đến một đối tượng khác nằm ở các Application Domain khác nhau. - Nói cách khác, ta có thể sử dụng .NET Remoting đế gọi một chương trình hoặc một service chạy trên một máy vi tính khác để xử lý một cái gì đó và trả kết quả tính toán lại cho ta. Tìm hiểu về .NET Remoting Tổng quan về .NET Remoting Tìm hiểu về .NET Remoting 2. Các đặc điểm của .NET Remoting. - .NET Remoting truy xuất được trên nhiều giao thức khác nhau như HTTP, TCP,. - .NET Remoting có cho phép đối tượng được truyền vào theo cả kiểu tham chiếu (reference) và tham trị (value) - .NET Remoting yêu cầu phía clients phải là .NET application. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting 3. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting Mục đích: - Tham chiếu đến các dịch vụ từ xa để sử .