TAILIEUCHUNG - Nghị định số 17/2001/NĐ-CP

Nghị định số 17/2001/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 17 2001 NĐ-CP Hà Nội ngày 04 tháng 5 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17 2001 NĐ-CP NGÀY 4 THÁNG 05 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Pháp lệnh về Ký kết và Thực hiện điều ước quốc tế ngày 20 tháng 8 năm 1998 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức gọi tắt là ODA . Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 87 CP ngày 05 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Điều 3. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực mọi vấn đề liên quan đến việc thu hút quản lý sử dụng và thực hiện chương trình dự án ODA trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải được điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của Nghị định này. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các Bộ ngành tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Nghị định này. Điều 5. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Phan Văn Khải Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC Ban hành kèm theo Nghị định số 17 2001 NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này điều chỉnh hoạt động thu hút quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Hỗ trợ phát triển chính thức sau đây gọi tắt là ODA trong Quy chế này được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN