TAILIEUCHUNG - Bài giảng kỹ thuật số - chương 3

Tài liệu tham khảo về bài giảng kỹ thuật số chương 3 | Don t study don t know - Studying you will know NGUYEN TRUNG HOA Chương 3. Cac phần tử logic cơ ban Trang 63 R Q S_ à S Q R b Hình . Ký hiệu các FF không đồng bộ S tác động mức 1 - S tác động mức 0 b. FF đồng bổ Xét sơ đồ RSFF đồng bộ vơi sơ đồ mạch ky hiệu và bảng trạng thái hoạt động như hình vé Hình . RSFF đồng bộ Stf đồ logic và ký hiệu S R Ck Q X X 0 Q 0 0 1 Q 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 X Trong đó Ck là tín hiệu điều khiển đồng bộ hay tín hiệu đồng hồ Clock . Khào sàt hoạt động cua mạch - Ck 0 cồng NAND 3 và 4 khoa khồng cho dữ liệu đưa vào. Vì cồng NAND 3 và 4 đều co ít nhất mồt ngo vào Ck 0 S R 1 Q Q0 FF giữ nguyện trang thài cu . - Ck 1 cồng NAND 3 và 4 mổ. Ngo ra Q sẽ thay dồi tuy thuồc vào trang thài cua S và R. Bài giang Kỹ Thuật So Trang 64 S 0 R 0 S R 1 Q Q0 giữ nguyên trạng thai cu . S 0 R 1 S 1 R 0 Q 0 S 1 R 0 S 0 R 1 Q 1 S R 1 S R 0 Q X trạng thai cấm . Trong trữờng hợp nạy Ck tac động mữc 1. Trong trữờng hợp Ck tac động mữc 0 thì ta mắc thêm cộng đao nhữ sau hình Nhữ vấy tuy thuộc vao mữc tích cữc cua tín hiêu động bộ Ck chung ta co cac loai tín hiêu điêu khiên - Ck điêu khiên theo mữc 1. - Ck điêu khiên theo mữc 0. - Ck điêu khiên theo sữỢn lên sữỢn trữỢc . - Ck điêu khiên theo sữỢn xuộng sữỢn sau . 0 lên xuống Hình . Các tín hiêu điêu khiên Ck khác nhau 1 Xet FF co Ck điêu khiển theo sườn lên sườn trước SữỢn lên va mữc logic 1 co mội quan hê vỢi nhau vì vấy mach tao sữỢn lên la mach cai tiên cua mach tac động theo mữc logic 1. SữỢn lên thữc chất la một xung dữỢng co thỢi gian tộn tai rất ngắn. Đê cai tiên cac FF tac động theo mữc logic 1 thanh FF tac động theo sữỢn lên ta mắc vao trữỢc FF đo một mach tao sữỢn lên nhữ hình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN