TAILIEUCHUNG - Quyết định 33/2004/QĐ-TTg

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 33 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 33 2004 QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004-2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005. Điều 2. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005 như sau 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ ngành địa phương tổ chức triển khai Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2005 theo dõi đôn đốc kiểm tra tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện của các Bộ ngành địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức điều tra cơ bản về tình hình thanh niên vào năm 2004 nghiên cứu trình Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổ chức sơ kết Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2005 và xây dựng chương trình thực hiện giai đoạn 2 2006 - 2010 của Chiến lược phát triển thanh niên. 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam các Bộ ngành có liên quan ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005. - Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chính sách phát triển hệ thống các trường trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm các làng nghề truyền thống tăng cường quản lý nhà nước đối với việc đưa lao động trẻ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. - Chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ủy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN