TAILIEUCHUNG - Quyết định số 107/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 107/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Trạm chuyển giao công nghệ sinh học trực thuộc Trung tâm công nghệ sinh học thực vật sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 107 2000 QĐ-BNN-TCCĨB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN TRẠM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRỰC THUỘC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT SANG TRỰC THUỘC VIỆN DI TRUYỀN NÔnG nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 11 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Quyết định số 108 1998 QĐ-BNN-TCCB ngày 24 7 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v v chuyển Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật trực thuộc Bộ sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trạm chuyển giao công nghệ sinh học trụ sở tại Văn Giang - Hưng Yên là tổ chức sản xuất kinh doanh có con dấu và tài khoản riêng thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc Trung tâm công nghệ sinh hoạc thực vật sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp. Trạm chuyển giao công nghệ sinh học là tổ chức hạch toán thu bù chi không thuộc biên chế quỹ lương sự nghiệp khoa học như trực thuộc Trung tâm công nghệ sinh học thực vật Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp theo quyết định số 68 1998 QĐ Trg ngày 27 3 1998 . Điều 2. Giao cho Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp thực hiện việc bàn giao tiếp nhận tổ chức và hoạt động của Trạm chuyển giao công nghệ sinh học theo đúng các qui định hiện hành. Điều Chánh văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Như điều 3 - Lưu VP TCCB TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Ngô Thế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    14    0    28-02-2021