TAILIEUCHUNG - Quyết định số 92/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 92/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 92 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 50 CP ngày 28 8 1996 về thành lập tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước số 38-CP ngày 28 4 1997 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50 CP và Quyết định số 68 1998 QĐ-TTg ngày 27 3 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo cơ sở nghiên cứu khoa học Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường đại học Thuỷ lợi tờ trình số 182 ĐHTL-TCCB TTr ngày 18 4 2000 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường đại học Thuỷ lợi kèm theo quyết định này gồm 8 chương 35 điều. Điều Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi chỉ đạo Giám đốc Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ tổ chức thi hành bản Điều lệ này và cụ thể hoá thành các quy định về tổ chức và quản lý từng lĩnh vực để thực hiện trong Công ty. Điều Bản Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Hiệu trưởng Trường đại học Thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Nơi nhận - Như điều 4 - Lưu VP - TCCB VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Được phê duyệt kèm theo Quyết định số 92 2000 BNN QĐ-TCCB ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN