TAILIEUCHUNG - Quyết định số 13/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 13/2001/QĐ-BCN về việc thành lập trường trung học công nghiệp cơ điện trên cơ sở trường đào tạo nghề cơ điện do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 13 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 13 2001 QĐ-BCN NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP CƠ ĐIỆN TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Căn cứ Quyết định số 24 2000 QĐ-BGDĐTngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp Với sự thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 399 TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2001 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện trực thuộc Bộ Công nghiệp trên cơ sở Trường Đào tạo nghề Cơ điện. Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện là cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học kỹ thuật - kinh tế công nghiệp cơ điện và công nhân kỹ thuật thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời là cơ sở nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Trường chịu sự quản lý Nhà nước cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được hưởng các chính sách chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề - Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh Electr0 - Mechanical Engineering SCHOOL viết tắt EMES - Trụ sở chính Thị trân Sao Đỏ huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu và quy mô đào tạo 1. Đào tạo cán bộ có trình độ trung học kỹ thuật - kinh tế công nghiệp cơ điện công nhân kỹ thuật theo Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục đào tạo được quy định tại Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Nghị định số 43 2000 NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN