TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành | BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1410 2000 QĐ-BKHCNMT Hà Nội ngày 07 tháng 8 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 1410 2000 QĐ-BKHCNMT ngày 07 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN VỀ THANH TRA XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và MÔI TRƯỜNG. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Khiếu nại Tố cáo ngày 11 12 1998 Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 4 1990 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 7 1995 Căn cứ Nghị định số 22 CP ngày 22 5 1992 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Để thống nhất việc sử dụng các mẫu văn bản về thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ và môi trường Theo đề nghị của các ông Chánh Thanh tra Bộ và Chánh Văn phòng Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 30 mẫu văn bản về thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường. Điều 2. Các tổ chức Thanh tra Nhà nước các cấp có chức năng thanh tra về khoa học công nghệ và môi trường có trách nhiệm áp dụng thống nhất các mẫu văn bản này trong hoạt động thanh tra. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau - Quyết định số 1118 QĐ ngày 28 5 1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành các mẫu văn bản thanh tra xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. - Quyết định số 118 1998 QĐ-BKHCNMT ngay 10 02 1998 bổ sung Quyết định số 1118 QĐ ngày 28 5 1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành các mẫu văn bản thanh tra xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. - Quyết định số 226 1998 QĐ-BKHCNMT ngày 09 3 1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành các mẫu văn bản về thanh tra xử phạt vi phạm hành chính về đo lường và chất lượng hàng hóa. Điều 4.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    18    0    16-01-2021