TAILIEUCHUNG - Quyết định 272/2003/QĐ-TTg

Quyết định 272/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 272 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 272 2003 QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 22 tháng 6 năm 2000 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 kèm theo Quyết định này. Điều 2. Phân công thực hiện Chiến lược 1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính các Bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm và hàng năm phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hướng dẫn kiểm tra giám sát tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược này vào đầu năm 2006 và tổng kết vào đầu năm 2011 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phù hợp với các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên trọng điểm trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế gắn kết giữa khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo cơ chế phối hợp giữa các trường đại học với các viện nghiên cứu trong công tác giảng dạy chuyên môn và nghiên cứu khoa học 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương đưa kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ vào kế hoạch định kỳ của Bộ cơ quan và địa phương chủ trì phối hợp với Bộ Tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    41    0    05-08-2021