TAILIEUCHUNG - Quyết định 189/2000/QĐ-BTC quy định

Quyết định 189/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 189 2000 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 189 2000 QĐ-BTC ngày 24 THÁNG_11 NĂM 2000 VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT MẶT NƯỚC MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài ngày 11 12 1996 và Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 6 2000 Căn cứ Luật Đất đai và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Đất đai Căn cứ Nghị định số 24 2000 NĐ - CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý công sản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định về tiền thuê đất mặt nước mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 179 1998 QĐ-BTC ngày 24 2 1998 và Thông tư số 81 1999 Tt-BTC ngày 30 6 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này. Nguyễn Thị Kim Ngân Đã ký BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT MẶT NƯỚC MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Ban hành kèm theo Quyết định số189 2000 QĐ- BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Điều 1. Đối tượng phải trả tiền thuê mặt đất mặt nước mặt biển. Các doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới đây gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất mặt nước mặt biển gọi chung là thuê đất để sử dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN