TAILIEUCHUNG - Thông tư số 14/2000/TT-BYT

Thông tư số 14/2000/TT-BYT về việc ghi nhãn hàng hoá vắcxin, sinh phẩm miễn dịch do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với ghi nhãn hàng hoá vắcxin, sinh phẩm miễn dịch | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 14 2000 TT-BYT Hà Nội ngày 22 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 14 2000 TT-BYT NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 8 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI GHI NHÃN HÀNG HOÁ VĂCXIN SINH PHẨM MIỄN DỊCH Căn cứ Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu và Thông tư số 34 1999 TT-BTM ngày 15 12 1999 của Bộ thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Bộ Y tế hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hoá văcxin sinh phẩm miễn dịch như sau Việc ghi nhãn hàng hoá văcxin sinh phẩm miễn dịch phải thực hiện theo đúng Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu Thông tư số 34 1999 TT-BTM ngày 15 12 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định sau đây I. GHI NỘI DUNG CỦA NHÃN HÀNG HOÁ A. NỘI DUNG BẮT BUỘC 1. Tên văcxin sinh phẩm Theo quy định tại Điều 6 của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất a. Tên cơ sở sản xuất là tên đầy đủ của cơ sở sản xuất được ghi trong các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thành lập cơ sở sản xuất đó. Có thể ghi thêm tên giao dịch nhưng kích thước phải nhỏ hơn và không đậm hơn tên đầy đủ. b. Nếu văcxin sinh phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại một cơ sở sản xuất tên cơ sở sản xuất là tên nhà sản xuất đó. c. Nếu văcxin sinh phẩm được đóng gói từ bán thành phẩm của các nhà sản xuất khác thì phải ghi tên địa chỉ cơ sở đóng gói và tên địa chỉ cơ sở sản xuất ra bán thành phẩm. d. Địa chỉ gồm số nhà đường phố thôn xóm phường xã quận huyện thị xã thành phố .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN