TAILIEUCHUNG - Quyết định 128/2000/QĐ-TTg

Quyết định 128/2000/QĐ-TTg về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 128 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ H8 2000 QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị quyết số 07 2000 NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quyết định này quy định một số chính sách và biện pháp khuyến khích các tổ chức cá nhân trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm tại Việt Nam sau đây gọi tắt là doanh nghiệp phần mềm . 2. Những khuyến khích và ưu đãi quy định trong Quyết định này được áp dụng cho các doanh nghiệp phần mềm. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều loại hoạt động khác nhau thì chỉ được hưởng các ưu đãi được quy định trong Quyết định này đối với các hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm. Điều 2. Thuật ngữ sử dụng trong quyết định Trong Quyết định này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Phần mềm được hiểu là chương trình tài liệu mô tả chương trình tài liệu hỗ trợ nội dung thông tin số hóa. a Chương trình là một tập hợp của các lệnh câu lệnh được mô tả bằng bất kỳ ngôn ngữ mã hay hệ thống ký hiệu nào và được thể hiện hoặc lưu trữ trong các vật mang tin có hoặc không kèm theo các thông tin liên quan được dùng trực tiếp hoặc dùng gián tiếp sau khi qua một hoặc cả hai khâu sau - Chuyển đổi sang một ngôn ngữ mã hệ thống ký hiệu khác - Tái tạo sang một vật mang tin khác làm cho một dụng cụ có khả năng xử lý thông tin thực hiện một chức năng nào đó. b Tài liệu mô tả chương trình và tài liệu hỗ trợ là tài liệu được thể hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN