TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7363:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7363:2003 về Mô tô, xe máy ba bánh - Khối lượng - Thuật ngữ và định nghĩa qui định các thuật ngữ về khối lượng của mô tô, xe máy ba bánh (sau đây gọi tắt là xe) được định nghĩa trong TCVN 6211:2003. . | .