TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3258:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3258:1986 thay thế cho TCVN 3258:1979. Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo nhà máy xí nghiệp sửa chữa, đóng tàu. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong các nhà máy đóng tàu. | Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3258 1986 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3258 1986 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU Artificial lighting in shipyards Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3258 1979 Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo nhà máy xí nghiệp sửa chữa đóng tàu. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế sửa chữa thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong các nhà máy đóng tàu. 1. Quy định chung . Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo những nơi sản xuất của nhà máy đóng tàu phải tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này và TCVN 3743 1983. . Chiếu sáng làm việc trong các phân xưởng gian sản xuất được phép sử dụng đèn nung sáng hoặc đèn huỳnh quang theo quy định trong bảng 1. . Tất cả các phân xưởng gian sản xuất và khu vực làm việc ngoài nhà phải đặt chiếu sáng sự cố và chiếu sáng phân tán người phù hợp với các yêu cầu quy định trong điều và của TCVN 3743 1983. . Trong phạm vi nhà máy xí nghiệp cần phải lắp đặt hệ thống chiếu sáng bảo vệ theo quy định trong điều của TCVN 3743 1983. . Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo cần phải tính đến hệ số dự trữ để bù lại sự giảm độ rọi trong quá trình sử dụng hệ thống chiếu sáng. Giá trị hệ số dự trữ và thời hạn lau đèn quy định trong bảng 2. Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo ở khu vực làm việc ngoài nhà hệ số dự trữ là 1 1 đối với đèn nung sáng và 1 3 đối với đèn phóng điện trong chất khí. 2. Chiếu sáng nhân tạo các phân xưởng gian sản xuất . Độ rọi trên mặt làm việc và hệ thống chiếu sáng trong các phân xưởng gian sản xuất phải tuân theo quy định trong bảng 1. . Cho phép lấy giá trị độ rọi theo cấp công việc cao nhất làm độ rọi chiếu sáng chung trong những phân xưởng gian sản xuất có nhiều cấp công việc khác nhau không thể sử dụng chiếu sáng chung khu vực được. . Đèn dùng để chiếu sáng chung phải có bộ phận phản xạ ánh sáng với góc bảo vệ không nhỏ hơn 15 đối với đèn huỳnh quang và không nhỏ hơn 10 đối với đèn nung sáng. Cách xác định các góc bảo vệ của đèn quy định trong phụ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.