TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7597:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7597:2007 về dầu thực vật thay thế TCVN 6045:1995; TCVN 6046:1995; TCVN 6047:1995; TCVN 6048:1995; TCVN 6309:1997; TCVN 6310:1997 và TCVN 6311:1997 áp dụng cho dầu thực vật dùng làm thực phẩm được mô tả trong mục . | Lời nói đầu TCVN 7597 2007 thay thế TCVN 6045 1995 TCVN 6046 1995 TCVN 6047 1995 TCVN 6048 1995 TCVN 6309 1997 TCVN 6310 1997 vã TCVN 6311 1997 TCVN 7597 2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 210 1999 bổ sung năm 2003 và 2005 TCVN 7597 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TC F2 Dẩu mỡ động vật và thực vật biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lưòng Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Xuất bản lần 1 Dầu thực vật Vegetable oils 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho dầu thực vật dùng làm thực phẩm được mô tả trong . 2 Mô tả Định nghĩa sản phẩm CHÚ THÍCH Các từ đống nghĩa trong ngoặc đơn được ghi ngay sau tên gọi của dầu. dầu lạc arachis oils dầu hạt lạc dầu củ lạc dầu nhận được từ củ lạc hạt Arachis hypogae L. . dẩu babasu babassu oils dầu nhận được từ cùi quả của một số loài cây cọ dừa Orbignya spp. dầu dừa coconut oils dầu nhận được từ cùi của quả dừa Cocos nucifera L . dầu hạt bông cottonseed oils dầu nhận được từ hạt của một số giống cây trồng Gossypium spp. dẩu hạt nho grapeseed oils dầu nhận được từ hạt của quả nho Vitis vinifera dầu ngô maize oils dầu nhặn được từ mầm ngõ phôi của Zea mays L. . dầu hạt mù tạt mustardseed oils dấu nhận được từ hạt mù tạt trắng Sinapis alba L. hoặc Brassica birta Moench nâu vàng Brassica juncea L. Czernajew và Cossen và đen Brassica nigra L. Koch . dầu nhân cọ palm kernel oils phần nhận được từ cùi của quả cọ dầu Elaeis guineensis . dẩu cọ palm oils sản phẩm nhận được từ cùi tươi của quả cọ dầu Elaeis guineensis . olein dẩu cọ palm olein phần lỏng thu được từ việc tách phân đoạn dầu cọ nhưđã mô tả ở trên . stearin dầu cọ palm stearin phần có điểm nóng chảy cao nhận được từ việc tách phân đoạn dầu cọ như đã mô tả ở trên . siêu oiein dẩu cọ palm superolein phần lỏng nhận được từ dầu cọ như đã mò tả ở trên qua quá trình kết tinh được kiểm soát đặc biệt để đạt được chỉ số iôt 60 hoặc lớn hơn. dầu hạt cảl dẩu rapeseed .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.