TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5251:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5251:2007 về Cà phê bột thay thế TCVN 5251-1990 do do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cà phê bột. | Lời nói dầu TCVN 5251 2007 thay thế TCVN 5251-90 TCVN 5251 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TC F16 Cà phê vã sản phẩm cà phê biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Cõng nghệ công bõ. Cà phê bột Ground coffee 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn nãy áp dụng cho cà phê bột. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẳn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thi áp dụng phiên bản dược nèu. Đối với các tài liệu viện dẳn không ghi năm ban hành thì ãp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 4334 2007 ISO 3509 2005 Cà phê và sản phẩm cà phê - Thuật ngữ và định nghĩa. TCVN 5250 2007. Cà phê rang. TCVN 5252 Cà phê bột - Phương pháp thử. TCVN 5253 Cà phê Phương pháp xác định hám lượng tro. TCVN 6603 2000 ISO 10095 1992 Cà phê - Xác định hàm lượng cafein - Phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp. TCVN 7035 2002 ISO 11294 1994 Cà phê bột Xãc định độ ẩm - Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 103 C Phương pháp thông thường . TCVN 7087 2002 CODEX STAN 1-1985 Amd. 1999 2001 J Ghi nhãn thực phẩm bao gói sấn. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và đình nghĩa trong TCVN 4334 2007 ISO 3509 2005 vá các thuật ngữ. định nghĩa sau đây Tạp chát extraneous matter Các chất không thuộc hạt cà phê. 4 Yêu cầu kỹ thuật Nguyên liệu Nguyên liệu dùng để chế biến cà phê bột phải phù hợp với TCVN 5250 2007. Phân hạng chất lượng Cà phê bột được chia lãm 2 hạng. Hạng 1 và hạng 2. Các chì tiêu chất lượng của hạng 1 và hạng 2 được qui định trong và . Yêu cầu cảm quan Yêu cẩu cảm quan đối với cà phê bột được qui định trong bàng 1. Bảng 1 - Yêu cầu cảm quan đối với cà phê bột Tên chỉ tiêu Yêu Hạng 1 cẩu Hạng 2 1. Màu sắc Màu nâu cánh gián đậm Màu nâu cánh gián không đếu 2. Mùi Thơm rất đặc trưng của cà phê bột không có mùi lạ Thơm đặc trưng của cà phê bột không có mùi lạ 3- VỊ Có vị rất đậc trưng cùa cà phê bột Cớ vị đặc trung của cà phê bột

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.