TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 7

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | d câu b c đúng e Câu a b c deu đúng 630. bản mặt song song có e 6cm n 1 5. Vật sáng A và bản mạch đều đặt trong không khí. ảnh A là a ảnh ảo và cách vật 2cm b ảnh ảo và xa bản mặt hơn vật 2cm c ảnh ảo và gần bản mạch hơn vật 2cm d Câu a b đúng e Câu a c đều đúng 631. Bản mặt song song dày 9cm. Chiết suất n 1 5 nhúng trong nước nước có n 4 3 . Một điểm sáng S đặt trong nước và cách bản mặt song song 14cm. ảnh S cho bởi bản mặt song sogn là a ảnh ảo cách bản mặt song song 13cm b ảnh ảo cách xa vật 3cm c ảnh ảo cách bản mặt song song 11cm d Câu b c đúng e ảnh ảo cách bản mạch song song 17cm. 632. Một chùm tia sáng hội tụ tại điểm S trên màn. Dùng một bản thủy tinh dày 12cm có hai mặt song song chiết suất n 1 5 chắn chùm tia đến S. Cần phải dời màn theo chiều nào một đoạn bao nhiêu để lại hứng được điểm sáng. a Phải dời màn xa thêm 2cm b Phải dời màn xa thêm 3cm c Phải dời màn xa thêm 4cm d Phải dời màn gần thêm 4cm e Phải dời màn gần thêm 3cm 633. Đặt một tấm kính có bề dày e chiết suất trên n 1 5 một tờ giấy. Quan sát tờ giấy theo phương vuông góc với mặt tấm kính thì thấy dòng chữ cách mặt kính phía trên 4cm. Tấm kính có bề dày là a 8cm b 6cm c 5cm d 6 8cm e Đáp số khác. 634. Một người nhìn theo phương vuông góc vào một gương phẳng qua mọt bản thủy tinh dày 6cm chiết suất n 1 5. Người ấy thấy anh cách mắt một đoạn bằng bao nhiêu nếu mắt cách gương 25cm a 48cm b 44cm c 46cm d 44cm e 50cm 103 635. Một bản mạch song song được đặt song song với một gương phẳng. Giữa gươg và bản mạch song song có một điểm sáng S. Một người nhìn vào bản mạch song song sẽ thấy a Một ảnh ảo S nằm sau gương b Hai ảnh ảo ảnh S nằm sau gương và ảnh S nằm trước gương c Hai ảnh ảo S và S đều nằm sau gương d Hai ản ảnh thật S nằm trước gương và ảnh ảo S nằm sau gương e Tất cả các trường hợp trên đều có thể sảy ra. 636. Đặt bản thủy tinh và một gương cùng vuông góc với trục xy trục xy đi qua tâm đối xứng của gương. Giữa gương và bản thủy tinh đặt vật sáng AB vuông góc trục xy. Nhìn vào bản thủy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN